top of page

Verkoopsvoorwaarden teambuildings Jachtsite

Definities en toepassing Verkoopsvoorwaarden

De verkoopsvoorwaarden voor onze teambuildings, hierna genoemd “Verkoopsvoorwaarden”, zoals hieronder gestipuleerd, zijn van toepassing op alle bestellingen met betrekking tot teambuildings die worden geplaatst bij Jachtsite, met maatschappelijke zetel te Varentstraat 50 – 8572 Kaster, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0466.587.024, hierna genoemd “Jachtsite”. De Verkoopsvoorwaarden maken onvoorwaardelijk deel uit van elke schriftelijke, elektronische of mondelinge overeenkomst tussen Jachtsite en de Klant. De Verkoopsvoorwaarden zijn automatisch van toepassing in het kader van de handelsrelatie tussen partijen.

 

De “Klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten bij Jachtsite bestelt. Iedere ondertekenaar van een offerte of bestelbon verbindt zich solidair met de persoon of de rechtspersoon in wiens naam hij handelt. Hij wordt geacht de Algemene voorwaarden van Jachtsite alsook deze Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden. Waar deze Verkoopsvoorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden van Jachtsite, zullen deze Verkoopsvoorwaarden voorrang hebben.

 

Alle betrokken partijen verklaren kennis te hebben genomen van deze Verkoopsvoorwaarden en vrijwillig de uiteengezette verplichtingen te accepteren. De Klant gaat tevens uitdrukkelijk akkoord met het huishoudreglement van de zaal of locatie waar het evenement plaatsvindt. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan of van deze Verkoopsvoorwaarden dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening door Jachtsite van haar rechten voortvloeiend uit deze Verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. De Verkoopsvoorwaarden van Jachtsite zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van Jachtsite. De Klant dient bij het plaatsen van een bestelling te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de Verkoopsvoorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

Aanbod, opties en bestelling

Door de offerteaanvraag en/of de bestelling van de Klant, worden onderhavige Verkoopsvoorwaarden, behoudens andersluidende, schriftelijke vermelding, en met verzaking aan zijn eigen voorwaarden, voor uitdrukkelijk aanvaard beschouwd. Het gecommuniceerde aanbod is geldig voor maximaal 10 kalenderdagen. Als een derde de datum tijdens deze geldigheidsperiode wil bevestigen, wordt een periode van 24 uur toegekend aan de Klant in de eerste optie om zijn offerte te bevestigen. Na deze termijn, en zonder schriftelijke bevestiging van de Klant, behoudt Jachtsite zich het recht voor om de opties automatisch te annuleren. Een mondelinge of schriftelijk toegestane optie is niet bindend. 

De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de Klant of ondertekening van de offerte of bestelbon. De offerte en bestelbon bevatten een vermelding die de Klant herinnert aan de voorliggende voorwaarden. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze uitsluitend schriftelijk wijzigen, door akkoord van beide partijen. Voor zover wettelijk toegestaan behoudt Jachtsite zich het recht haar verkoopsvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

 

Prijs, betaling en facturatie

De prijzen in de overeenkomst worden weergegeven in euro en zijn steeds exclusief belastingen en gelden voor de volledige duur van de overeenkomst.

Iedere verhoging van de BTW, prijsstijging van producten, materialen of diensten (bv papier, drukwerk, softwarelicenties,…)  of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering zal automatisch ten laste van de Klant worden gelegd.

Om milieu- en economische redenen stuurt Jachtsite facturen uitsluitend elektronisch (PDF-formaat). Tenzij de Klant uitdrukkelijk binnen 5 kalenderdagen na ondertekening van de bestelling anders verzoekt, verbindt de Klant zich ertoe om facturen te ontvangen op het e-mailadres waarmee hij de offerte / bestelbon / bestelling heeft bevestigd. De Klant erkent het confidentieel karakter van de prijzen en tarieven, die aan hem zijn toegekend en verbindt er zich toe deze bedragen / tarieven niet door te geven aan derden. Elke inbreuk op deze verbintenis kan aanleiding geven tot het herzien van de afgesproken prijzen en/of een schadevergoeding.
Jachtsite behoudt zich het recht voor te allen tijde haar tarieven alsook het bewijssysteem van de advertenties, campagnes,… te wijzigen. Eventuele bijkomende kosten van leveringen, installaties of commissies uitgevoerd op vraag van de Klant zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden berekend aan het einde van het evenement. Indien dergelijke bijkomende kosten zich voordoen zal er na het evenement een eindfactuur worden opgemaakt.
Het afsluiten van deze overeenkomst verbindt Jachtsite niet tot een exclusieve overeenkomst. De Klant erkent uitdrukkelijk dat het Jachtsite vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten diensten te leveren. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om voorafgaand aan de overeenkomst na te gaan of Jachtsite diensten levert aan geïdentificeerde concurrenten.
Na bevestiging van de bestelling wordt een voorschot van 50% van de offerte / bestelbon gefactureerd. De overige 50% wordt één maand voor de dag van de teambuilding gefactureerd.
Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest met zich mee van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 125, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het totale bedrag met een minimum van € 125, onverminderd het recht van Jachtsite vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade.
De niet-betaling van facturen op de vervaldag geeft Jachtsite het recht alle lopende bestellingen, uitvoeringen, opdrachten en overeenkomsten te schorsen en om de Klant toegang tot het evenement te ontzeggen en de onmiddellijke betaling te vragen van alle nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, zonder dat daartoe enige voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning vereist is en zonder enig verhaal of compensatie.
Facturen kunnen slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant en is geen verder protest mogelijk. 
Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de Klant.

 

Aansprakelijkheid

Enkel de Klant is aansprakelijk voor eventuele schade die één of meerdere van zijn deelnemers aan één of meerdere van onze partners rechtstreeks of onrechtstreeks zouden berokkenen. Eventuele schade door één van de teamleden van Jachtsite, zijn voor rekening van Jachtsite.  Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schadevergoedingen en intresten waartoe Jachtsite zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de Klant verhaald worden, als het gaat om schade door één of meerdere van de deelnemers van de Klant. Jachtsite neemt tijdens het event ook foto’s en video’s. Wat die beelden aangaat, wordt de klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de eventuele gefotografeerden en/of gefilmden. Als op de dag van de teambuilding iemand weigert om gefotografeerd en/of gefilmd te worden, dan houden wij daar uiteraard rekening mee.

 

Elke persoon die een opdracht geeft of een bestelling plaatst, zelfs als bemiddelaar, is hoofdelijk aansprakelijk voor het product en/of de dienst die hij vraagt en voor de voldoening van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan de derde wordt gericht.

De Klant erkent de beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De Klant erkent de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronische opslag en overdracht van gegevens.

De Klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s dat Jachtsite niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website.

Jachtsite is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De klant vrijwaart Jachtsite voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

Jachtsite is niet aansprakelijk in geval van diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen op de locatie van de teambuilding waar de teambuilding plaatsvindt. Jachtsite kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering van de voorstelling, noch voor de niet-uitvoering ervan wegens het onvoorzien uitvallen van technische installaties, materieel en uitrusting, noch in geval van overmacht.

 

Annulering en uitvoering van een opdracht

 

Ingeval van annulering van een boeking door de Klant, behoudens overmacht, zal de bestelling volledig gefactureerd worden. Jachtsite heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Jachtsite niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst zal in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van het volledig verschuldigde facturatiebedrag.
Jachtsite heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen indien de Klant in de staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

 

Indien Jachtsite geconfronteerd wordt met overmacht, t.t.z. door gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van haar partners, door Jachtsite in redelijkheid niet waren te voorzien, en waarbij deze producten of diensten nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, behoudt Jachtsite zich het recht voor om een alternatief te zoeken dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

 

Intellectuele rechten

Behoudens schriftelijke toestemming van Jachtsite is het de Klant niet toegestaan op enige manier reproducties te maken van de lezingen of andere werken die het voorwerp uitmaken van de teambuilding. Bedoeld zijn onder meer, maar niet uitsluitend, om foto-, video- en audioreproducties op gelijk welke drager (ook via internet). Bij inbreuk hierop zal Jachtsite het recht hebben de Klant de toegang tot de teambuildinglocatie te ontzeggen. Dit eveneens voor toekomstige teambuildings.

Jachtsite behoudt de intellectuele op alle eigen geproduceerde materialen; alle werken, merken, tekeningen en modellen, databases, insteken, teksten, videomateriaal, beeldmateriaal, ontwerpen, realisaties en interpretaties blijven exclusief eigendom van Jachtsite en mogen niet geïmiteerd of gereproduceerd worden. 
Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele rechten te welke titel ook.
Wat de foto’s en beelden die genomen worden van deelnemers aan het event aangaat, wordt de Klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de houders van de portretrechten.

 

Klachten

Klachten of protesten betreffende de producten, diensten, leveringen en de daarop betrekking hebbende facturen dienen per aangetekende brief te worden gericht aan Jachtsite binnen 8 dagen na verschijning of levering of de factuurdatum. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.

Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet en geven geen automatisch recht op compensatie.

De overeenkomst op afstand voor de levering van vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van boek IV ‘’Marktpraktijken en consumentenbescherming’’ van het Wetboek Economisch Recht.

 

Diverse bepalingen

Zowel Jachtsite als de Klant aanvaarden elektronische communicatie, zoals bv. e-mail, als geldige vorm van communicatie.

Jachtsite is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, verlies of vernietiging van het informaticasysteem of databank, lock-outs, een feit of beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt, technische defecten, faillissement van één der leveranciers of onderaannemers, cateraars of medewerkers aan het evenement, een ziekte / een epidemie / een pandemie (zoals coronavirus), een lockdown, of enige andere vorm van sociale onrust of iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van Jachtsite ontsnapt,…
Jachtsite dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de overmacht.

Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van Jachtsite, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijk is geworden, verbinden de Klant en Jachtsite zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijke termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn. De Klant geeft toestemming aan Jachtsite om zijn naam en/of logo te gebruiken voor referenties.

Nietigheid

 

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

 

Bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot een overeenkomst, alsook ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering, wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk (België).  De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.

bottom of page