top of page

Waarom jagen wij?

En  waarom is jacht een goeie

zaak voor zowel mens als natuur

Anker 1

Jagers krijgen vaak het verwijt naar het hoofd geslingerd, psychopaten of sadisten te zijn die er een duivels plezier in vinden om 'onschuldige' dieren te vermoorden. Mochten wij zo graag doden, dan zou elke jager toch in een slachthuis zijn droomjob vinden toch?

 

Jagen is geen synoniem van doden want mocht dat zo zijn, dan was ik al lang geen jager meer. Het doden is een klein (weliswaar ingrijpend) onderdeel van het hele jachtgebeuren. De jacht zelf is mooier dan de vangst. Jagen start op het moment dat je je spullen bij elkaar zoekt en stopt wanneer je 's avonds aan tafel met je gezin geniet van het (h)eerlijke wild.

Vlees van wild is ook het meest biologische en lekkerste dat je kan vinden. Het komt van dieren die hier bij ons in vrijheid geleefd hebben.

De overgrote meerderheid van mensen die jacht veroordelen, eten 'schuldenvrij' vlees dat vaak met vrachtschepen van de andere kant van de wereld werd aangevoerd naar de supermarkt. Die mensen kopen dat dan nog liefst voor zo weinig mogelijk geld waarbij je ook zeker niet meer mag herkennen dat die 'lap' ooit van een dier afkomstig geweest is. Mensen eten sinds de jaren 60 een veelvoud aan vlees, maar kunnen vreemd genoeg totaal niet meer om met de dood. Behalve dan voor de games die ze hun kinderen geven waarbij ze voor een politieagent die ze met een 'headshot' neerschieten, extra punten krijgen en waarbij het bloed van het scherm loopt. Bizar.

Doden doen jagers ook niet voor het plezier van het doden of uit minachting voor de natuur. Zowat elke jager heeft een groot ontzag voor de natuur en jagers houden (hoe contradictorisch het voor niet-jagers zal klinken) enorm van dieren. Het doden van individuele dieren hoort bij de jacht en daar loop je als jager niet van weg. Een jager denkt ook niet in individuen maar in populaties. Je kan het voor gezonde dieren zielig vinden, maar erg is het niet.

Een jager, jaagt uit passie en heeft vlak voor het schot een sterke focus en net na het schot steeds een dubbel gevoel. Blijdschap dat het dier niet heeft afgezien en nooit heeft beseft wat er gebeurde en een gevoel van droefheid omdat je een ander wezen het leven hebt ontnomen.

Jacht is oogsten uit de natuurproductie van enkele bij wet genoemde bejaagbare diersoorten. Als je oogst op een verstandige en verantwoorde manier, is jacht absoluut aanvaardbaar. De natuurproductie is van niemand (res nullius). Niet van mij, maar ook van niemand anders. Niemand wordt door de jacht benadeeld en de natuur ondervindt er geen schade van. Er wordt met het wise use-principe gejaagd en er worden uiteraard ook geen bedreigde soorten bejaagd.

Jagen is ook geen sport, geen liefhebberij, maar een levensstijl. Jagen is heerlijk in de natuur bezig zijn. Met de jachthond door het veld. Met de verrekijker inventariseren. Altijd onderzoekend, beherend, zorgend, lerend, opsporend en ja, ook af en toe schiet je een dier. Dat alles bij elkaar geeft een spannend en vrij levensgevoel. Het is een genot en voorrecht om in de natuur op deze wijze actief bezig te mogen zijn. Jagen is ook bij wet toegestaan. Jacht is zoals gezegd niet schadelijk en niemand ondervindt nadeel. Jacht levert daarentegen wel een aantal voordelen op.

Voordelen van Jacht?

 1. Jagers doen aan natuur- en wildbeheer. Dat kost de maatschappij geen cent.

 2. Jagers doen aan schadebestrijding. Dat kost de maatschappij geen cent.

 3. Jachtorganisaties (zoals WBE's) en jagers zorgen voor controle en toezicht in de groene ruimte. Dat kost de maatschappij niets.

 4. De jacht levert een niet te onderschatten economische activiteit op. Een rapport uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers, schatte de economische impact van de jacht in België op bijna €395.000.000 per jaar. Dit cijfer omvat de rechtstreekse uitgaven van jagers, uitgaven in verband met de organisatie van jachtdagen en inkomsten voor de overheid uit de jacht. Het rapport benadrukte zelfs dat dit cijfer als conservatief moet worden beschouwd, omdat het geen rekening houdt met de uitgaven van jachtopzichters, drijvers, gidsen, enz. De jacht is dus duidelijk een aanzienlijke economische factor in België.

 5. Als benuttingsjacht (oogsten) op een duurzame manier wordt aangepakt, dan zal dat absoluut geen schade aan de wildstand geven.

 6. Wildbraad is culinair gezien een zeer gewild artikel bij heel veel consumenten. 

shutterstock_1123766165.png

Niet te onderschatten : wildbraad!

In deze tijden van CO2- en methaan-uitstoot en klimaatmarsen en bijkomende milieuwijzigingen, mag er ook even stilgestaan worden bij het zo goed als natuurlijk ontstaan van wildbraad. Een haas of konijn brengt vlees in de pan waarvoor geen soja geteeld is aan de andere kant van de wereld. Het wild in ons jachtgebied groeit lokaal en wordt lokaal geconsumeerd. Denk daarbij ook eens aan het dierenwelzijn. Zonder afbreuk te doen aan de intensieve landbouw willen we er toch wel op wijzen dat wild groot wordt zoals de natuur het bedoeld heeft. Vergelijk bijvoorbeeld een wild konijn met een gekweekt konijn. Dit laatste wordt zodanig gekweekt om aan een zo laag mogelijke prijs in het koelvak van de supermarkt te belanden.

logo.png
shutterstock_300491375.jpg

Allen veganist / vegetariër?

Je hoort vaak van veganisten en vegetariërs zeggen dat mensen absoluut geen vlees nodig hebben en dat de jacht dus best zo snel mogelijk zou verboden moeten worden zodat er geen onschuldige diertjes meer vermoord zouden worden..

Woorden als 'onschuldige' en 'vermoord' worden constant gebruikt en moeten ervoor zorgen dat mensen zich schuldig zouden voelen als ze vlees eten. De argumenten die ze aanhalen zijn ook meestal klinkklare onzin. Onlangs las ik een tekst waarom een mens een echte carnivoor/omnivoor is en geen herbivoor. Lees even deze pagina daarover. Voldoende duidelijk denk ik.

Iedereen mag en moet zijn voorkeur en mening hebben maar graag toch een beetje respect voor elke levensbeschouwing, mening en voedingspatroon.

shutterstock_660664549 [Omgezet].png

Waarom zijn mensen tegen de jacht?

 1. Omdat zij het doden van dieren zielig vinden.

 2. Omdat zij ten onrechte denken dat jagen schadelijk is voor de dierenstand.

 3. Omdat zij vinden dat jagen voor het plezier niet mag en kan.

 4. Omdat zij vinden dat de mens niet mag tussenkomen in de natuur.

 5. Omdat zij vaak verkeerd voorgelicht worden door 'natuurorganisaties'

 6. ...

Bovenstaande punten zijn nochtans heel gemakkelijk te weerleggen...

Zielig?

Het is gewoon hypocriet om te vinden dat het doden van dieren zielig is en daarom verboden zou moeten worden. Voor de vleesconsumptie moeten nu eenmaal altijd dieren gedood worden. Dat is de consequentie van het eten van vlees. Dieren die voor consumptie gedood worden, hebben geen enkele kans om oud te worden. Er is ook slechts een heel klein gedeelte van onze bevolking die geen vlees eet.

Bovendien doden dieren elkaar massaal en dat vindt niemand zielig? Dat een vos een hele kippenren doodt en slechts een enkele kip meeneemt is niet erg. Dat iemand als Loos bijna trots bij een verscheurd schaap staat (dat uren helse pijnen doorstaan heeft om uiteindelijk te bezwijken aan bloedverlies) en hij zoiets 'fratsen van een wolf noemt maar in 1 adem ook alle jagers crapuul  noemt, dat snapt een verstandig mens toch niet? Een mens is in principe ook een dier en de mens maakt ook deel uit van de natuur.

Schadebestrijding gaat ook veelal gepaard met vernietiging van planten (onkruid) en dieren (insecten en andere soorten). Niemand heeft problemen met een massale jacht op muizen, mollen en ratten met de intentie om ze te doden met alle mogelijk en beschikbare middelen als vallen, klemmen, kooien, doodslaan en zelfs gif acht iedereen normaal en logisch. Is dit (on)gedierte uitgeroeid?

 

Schadelijk voor het bestand?

Jacht zou schadelijk zijn voor het dierenbestand. Onzin natuurlijk. Zowel Vlaanderen als Nederland hebben strenge regels op gebied van doden van in de natuur levende dieren. Behalve een paar veelvoorkomende soorten waarop gejaagd mag worden, zijn alle andere soorten zo goed als allemaal bij wet beschermd. Het is net door de strenge wetgeving dat de jachtdruk gering is. Een jager zal er ook alles aan doen om het bestand van de bejaagbare soorten, zo optimaal mogelijk te houden. Zijn er door een heel strenge winter of hete zomer minder dieren van een bepaalde soort aanwezig, dan zal de jacht op die soorten gewoon afgelast worden. Zelf heeft onze eigen jachtgroep, ondanks het feit dat het patrijzenbestand jaar na jaar groter werd, ook afgelopen jaar de jacht op patrijs afgelast omdat de 'kluchtjes' (groepjes) te klein waren.

 

Jagen voor het plezier?

Dieren voor het plezier doden is not done. Dat is uiteraard onacceptabel. Maar wat is er op tegen als je je passie met plezier uitoefent? De jacht is zoveel meer en zoveel mooier dan alleen het ene moment van het doden van een dier. Het is populistisch om te spreken van 'plezierjacht' net omdat dit een pejoratieve bijklank heeft bij het grote publiek dat niets van jacht kent. Het doel is gewoon om de jacht in een slecht daglicht te plaatsen. Jagers hebben plezier aan alles wat met de jacht te maken heeft, het hele jaar door. Dat kan tijdens een jachtdag, een zwerfvuilactie, een aanplantactie, snoeiwerken, een hubertusviering, noem maar op. Op een jachtdag is dat bijvoorbeeld het zorgvuldig klaarleggen van je outfit de dag voor de jacht, het in alle vroegte rijden naar de jachthut, samen genieten van een kop koffie, uiteraard de jacht zelf, het tableau leggen met het eer aan het wild tot het avondmaal en afscheid. Elk detail is belangrijk. Of wanneer je na een nachtelijke telling tot de constatatie komt dat het wildbestand er goed op vooruit gegaan is. Of heerlijke jachtverhalen van vrienden opdiepen bij een glas wijn...

 

Niet reguleren?

Dat de mens niet regulerend mag optreden in de natuur is miskennen van de realiteit en de geschiedenis. Mensen hebben altijd al ingegrepen in de natuur. We hebben land ontgonnen, bossen gekapt, wegen aangelegd, huizen en fabrieken gebouwd.  Als dieren zichzelf niet kunnen redden, dan zal de mens moeten optreden. Een jager is voorstander van actief natuurbeheer. Als we kijken naar wat er bv in de Nederlandse Oostvaardersplassen gebeurd, dan moeten we ons als mens diep schamen. De zogezegd zelfregulerende natuur van de Oostvaardersplassen (waar jaarlijks letterlijk duizenden wilde konikspaarden en edelherten creperen van honger en ontbering) zijn een echte schandvlek en op YouTube 'mooi' in beeld gebracht in 'de nieuwe wildernix'. (de x is geen typfout - De eerste film, 'De nieuwe wildernis', een film over hoe mooi de Oostvaardersplassen wel zijn, had als doel om alle kritiek weg te blazen) Opgepast aan de tere zieltjes want het zijn niet de mooiste beelden. En daar werd dan nog het voorstel gedaan om er enkele predatoren, zijnde wolf of lynx in los te laten om het evenwicht te herstellen?! Wij als jager ZIJN toppredatoren die met véél minder leed én op een weidelijke manier kunnen ingrijpen...Begrijpen wie kan. Het is onze verdomde taak en plicht om naast te beschermen ook in te grijpen waar nodig.

 

Natuurorganisaties?

Als we kijken hoe bepaalde 'natuurorganisaties', zelfverklaarde experts (die absoluut geen experts zijn!) en mediafiguren die dikwijls geen kennis van jacht hebben, met allerlei  valse argumenten de jacht in een negatief daglicht stellen en proberen aan banden te leggen, dan denk ik: "Gelooft nu echt één iemand dergelijke nonsens?" Helaas is de media vaak nogal vooringenomen zonder aan fact-checking te doen. Behalve zelf degelijk proberen voor te lichten en uitleg te geven over wat wij doen en wat jacht is, zijn er niet veel mogelijkheden om het brede publiek ook onze kant van het verhaal te tonen zodat ze zelf een beeld kunnen vormen.

Jagen hoort gewoon bij de mens.

 

In de hele wereld wordt gejaagd. De oudste grottekeningen waar jacht in voorkomt zijn ongeveer 44.000 jaar oud. Door de mens is door de eeuwen heen altijd al gejaagd. De mens en jacht horen gewoon bij elkaar, je kan ze nooit loskoppelen. Een algemeen jachtverbod zou bepaalde mensen er nooit van weerhouden om toch te gaan jagen dus zullen er strenge controles moeten gehouden worden die de maatschappij handenvol geld kost. Ook zou het leiden tot gevaarlijke en harde confrontaties in het veld.

Een brede maatschappelijke discussie over jacht is op zich goed. Het vertrekpunt mag wel niet het verbieden van jacht zijn. Het vertrekpunt moet de acceptatie van de jacht zijn op basis van de menselijke zorgplicht voor dieren en de verantwoordelijkheid die we daarvoor dragen.

Het gaat er dus om hoe wij de natuur kunnen behouden en niet hou we de natuur kunnen veranderen. Verbieden of beperken van de jacht leidt tot verandering van de natuur en zijn omgeving en dat is een weg die we niet moeten inslaan.

De hoofdreden waarom we jagen is eigenlijk heel simpel uit te leggen. We doen het in de eerste plaats omdat we het gewoon heel erg graag doen. En dan bedoel ik niet alleen het gevoel bij het overhalen van de trekker want net dat is iets waar een weidelijk jager het zelfs na jaren jagen moeilijk mee blijft hebben. Als ik dat dubbel gevoel van droefheid en blijdschap niet meer heb, dan stopt het voor mij. Onmiddellijk.

Het blije gevoel krijg je bij het bemachtigen (niet het doden!!) van het wild. Bij het doden krijg je het gevoel van droefheid. Je kan het vergelijken met een visser waarvan de grootste voldoening ligt in het aan de haak slaan van een vis. Het bemachtigen van vlees of vis is nu eenmaal een elementaire menselijke behoefte.

Het verschil tussen jager en niet-jager is dat een jager als het ware gaat winkelen in de natuur terwijl Jan met de pet zijn vlees in de supermarkt, schuldenvrij koopt. Voor allebei heeft een dier zijn leven gelaten. Het plezier dat wij aan jagen beleven is dus zeker niet het doden zoals de meeste mensen denken, wel integendeel. Moeten wij tijdens een jachtdag echt iets kunnen bemachtigen om een goed gevoel te krijgen? Absoluut niet!

Een website over dit topic die ook méér dan de moeite is om even te bekijken kan je hier vinden.

Bron : Deel van de tekst komt uit : Jacht, Natuur en Landschap geschreven door Tinus Reitsema.

Plezier

Samen met gelijkgestemden of alleen genieten van de jacht en een buit binnenhalen is één van de hoofdredenen waarom wij jagen. Jagen is een elementaire behoefte waarin we ons terug één voelen met de natuur.

 

Wildbraad

Een stuk wild binnenhalen, dus aan voedsel komen, is de voornaamste voldoening van jagen en dus zeker niet het doden, wel integendeel! Een weidelijk jager heeft steeds een heel dubbel gevoel als hij of zij een leven 'neemt'.

Natuur

Een weidelijk jager heeft het grootste respect voor fauna en flora, hij wil deel uitmaken van de natuur en naast het verbeteren van zijn jachtbiotoop probeert hij steeds het natuurlijk evenwicht in orde te houden. Wij maken als mens ook gewoon deel uit van de natuur en net zoals bv. een vos fazanten, muizen en andere dieren eet, eten wij als mens ook gewoon andere dieren. Daar is absoluut niets verkeerd mee!

Landbouw

Landbouw helpen met het voorkomen van schade is ook een belangrijk rol die wij als jager hebben. Zowel bij de aanplant als net voor de oogst kan het wild enorme schade aanrichten aan gewassen.

JACHTETHIEK

Voor de jager betekent ethiek dus het navolgen van de ongeschreven, maar daarom niet minder belangrijke regels, ten opzichte van het wild, de natuur, zijn collega’s en de maatschappij. Een jager die zich aan de ethiek kan houden wordt in het vakjargon als weidelijk jager aanzien.

·         Weidelijkheid is een houding, een gedragslijn, een bewuste verantwoorde manier van jagen. Ook buiten de jacht zal een weidelijk jager zich als mens ook weidelijk gedragen en eerlijk en oprecht handelen.

·         Weidelijkheid kent geen misbruik en aanvaardt geen uitbuiting. Zin voor weidelijkheid heb je of heb je niet.

·         De afstand tussen leren jagen en zich weidelijk gedragen is enorm. Die kloof moet je zelf overbruggen en de wijze waarop je dat doet wordt al voor een groot stuk door je karakter bepaald.

·         Weidelijkheid is ook je ‘stiel’ kennen en die vakkennis positief uitdragen als jager.

ethiek, tradities, gewoontes en gebruiken ethiek, tradities, gewoontes en gebruiken

Een goed natuurlijk evenwicht in onze verstedelijkte omgeving kan enkel door in te grijpen! 

BESTRIJDEN EXOTEN

Om een natuurlijke diversiteit te kunnen bekomen in onze westerse wereld moet je dus ingrijpen! Ook de bestrijding van allerlei exoten behoort tot onze taak als jager. Nijlgans en indische gans bvb, verstoren volledig het natuurlijke evenwicht van onze eigen ganzensoorten.

CONTROLE OP WILDSTAND

Daarnaast moeten we ook de bestanden van bepaalde soorten onder controle houden. Neem het voorbeeld van kauw en kraai waarvan de aangroei de laatste jaren werkelijk dramatische proporties aanneemt wat directe en desastreuze gevolgen heeft voor heel veel diersoorten. Aan de andere kans zal elke weidelijke jachtgroep, bejaagbare wildsoorten waarvan er te weinig in het revier aanwezig zijn, er alles aan doen om het aantal terug de hoogte in te krijgen, al is dat door bijvoorbeeld een bepaalde soort een jaar te 'sparen'.

BIOTOOPVERBETERING

Als we kijken naar het budget dat elke jager jaarlijks aan biotoopverbetering uitgeeft (en écht niet alleen ten voordele van bejaagbare wildsoorten!), dan zouden de 'natuurbeschermers' wel eens grote ogen kunnen trekken. Met onze eigen jachtgroep hebben we de laatste jaren alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk wildakkers ( en dat zijn ondertussen een kleine 20.000m2 ) in te kunnen zaaien waar naast haas, konijn, fazant en patrijs ook duizenden insecten, zangvogels en bijen hebben kunnen van profiteren. 'Onze' landbouwers en grondeigenaars zien onze inspanningen en werken dan ook met plezier mee om 'ons' revier zo divers mogelijk te maken.

Vragen en/of opmerkingen?

 

Heb je na het lezen van deze tekst nog vragen en/of opmerkingen, aarzel zeker niet om dit door te spelen op 0496 407 808 of via kristof@jachtsite.be

Wil je de aflevering van Twee Tinten Grijs over jacht met Pascal Braeckman en Jan Van Eyken nog eens bekijken en zo nog wat meer te weten komen? Klik op de knop hieronder. Veel kijkplezier.

Met weidelijke groet,

Kristof Vandewoestijne

 

bottom of page