top of page

Missie & Visie

Samen sterk de toekomst tegemoet

Beste leden,

Beste jachtvrienden,

Waarschijnlijk zag u de mail van onze voorzitter langs komen en las u in het verslag ook dat huidig ondervoorzitter zijn taak stopzet. De WBE is daarom op zoek naar een nieuwe ondervoorzitter die vanaf juni 2021 de taak van huidig voorzitter Andre zal overnemen.

Omdat de weidelijke jacht (vooral in onze WBE) mij heel nauw aan het hart ligt en omdat ik mij daar ook graag voor wil inzetten, heb ik mijn kandidatuur voor die functie ingediend. Voordat je jouw stem uitbrengt, deel ik graag mijn visie en missie met jullie, zodat je goed weet (mocht je voor mij kiezen) welk vlees je in de kuip krijgt.

De jacht heeft het de laatste maanden heel zwaar te verduren gehad en het zal er hoogstwaarschijnlijk niet beter op worden. We hebben helaas de pers niet mee. Die geeft volop het woord aan anti-jagers als Loos, Rodts, Draulans en Janssen. Voor een deel zijn wij daar als jager helaas echter zelf verantwoordelijk voor.

Mocht elke jager zich weidelijk en veilig gedragen, mocht het uitzetten van wild stoppen en mochten de interne twisten tussen jagers ophouden te bestaan, dan zou de stok waarmee geslagen wordt, al een pak dunner en minder pijnlijk zijn.

We moeten ook zelf de positieve kanten van de jacht naar buiten brengen. Regelmatig zie ik positieve artikels verschijnen in de (lokale) pers maar die zijn mijn inziens nog veel te weinig aanwezig. Dat staat in schril contract met de bijna dagelijkse anti-jacht propaganda.

Een dringende mentaliteitsverandering kan de klok misschien nog deels terug draaien. We mogen als weidelijk jager echt trots zijn op wat we voor de natuur doen. We mogen tonen wie we zijn en openheid naar niet-jagers is cruciaal. We moeten als jager dringend de 21ste eeuw instappen en dat is voor onze WBE is dan ook dé belangrijkste doelstelling.

Welke zijn de punten waar ik mij voor wil inzetten?

Een goede verstandhouding tussen onze WBE-leden is de basis van een goede, positieve werking en het vermijdt conflicten.

De laatste jaren gaat het aantal aanwezigen op onze vergaderingen zienderogen achteruit. Dat is een spijtige evolutie die er deels gekomen is door verschillende conflicten (waar ook onze jachtgroep meermaals in betrokken was). Net die afwezigheden werken helaas nieuwe conflicten in de hand. Onbekend is vaak onbemind. Nog steeds zorgen die conflicten voor spanningen en onvrede. Zolang men kan blijven praten, zijn er oplossingen. Jacht inpalmen van buurjagers is niet iets wat een weidelijk jager doet.​

De vergaderingen van onze WBE moeten op enkele vaste tijdstippen doorgaan en moeten vlotter en actiever verlopen. Het lijkt me aangewezen om toch minstens 4 keer per jaar samen te komen. Zelfs al is er niet veel om over te vergaderen, elkaar zien, bekommernissen bespreken en samen een pint pakken is belangrijk in deze tijden van individualisme. Laat ons terug samen aan één zeel trekken.

Een strijdpunt is het aanhouden van de huidige grenzen van de verschillende jachtgroepen binnen onze WBE (op voorwaarde dat er geen conflicten zijn). Jagers die niet aangesloten zijn bij de WBE kunnen toetreden tot de WBE zolang er geen conflicten (meer) zijn met leden van de WBE. Het jachtrecht kan enkel mits toestemming van de zittende jager aan een ander lid van de WBE of aan een niet WBE-lid overgedragen worden. 

Zijn er in conflicten, dan zijn dit mijn voorstellen:

  1. De zittende jager heeft (zelfs zonder geschreven contract) voorrang op de 'inbrekende' jager behalve bij grove tekortkomingen van de zittende jager. Als bv betalingen bij landbouwers uitblijven of als op vraag van landbouwers er geen bestrijding of bijzondere jacht plaats vindt, dan verliest men dat voorrecht. 

  2. Wanneer er effectief grove tekortkomingen zijn bij de zittende jager, dan volgt een open en eerlijk debat tussen alle betrokken partijen en de WBE. Pakt de zittende jager zijn tekortkomingen (binnen een vooropgestelde termijn) degelijk aan, dan blijft het betrokken jachtveld op zijn/haar naam staan.

  3. Is er in het debat geen oplossing mogelijk, dan zal het betwiste stuk voor minstens een jaar uitgekleurd worden en hebben alle partijen de kans om zich te bezinnen over het verloop. 

Het moet de bedoeling zijn om bij 'inbreuken' samen te komen en een vergelijk te zoeken. We zijn allen volwassen mensen die gewapend in het veld rondlopen dus moet er op een verstandige manier met elkaar omgegaan worden.

Een goede verstandhouding tussen onze WBE-leden en mensen die binnen de grenzen van onze WBE wonen, is cruciaal.

Twisten tussen buurtbewoners en jagers zijn er altijd geweest en zullen helaas altijd blijven bestaan, maar we moeten kunnen inzien dat we niet meer in het feodale tijdperk leven. Het op de spits drijven van conflicten tijdens het jagen zal altijd negatief uitdraaien voor zowel de jager in kwestie als voor alle andere jagers. Tegenwoordig heeft zowat iedereen een smartphone en wordt de minste discussie op camera vastgelegd. Filmpjes van furieuze, dreigende jagers zijn zowat de slechtste reclame die we ons kunnen inbeelden. De beste oplossing bij conflicten is en blijft een rustig gesprek waarbij wapens weggelegd worden. Kan dat niet op het moment zelf omdat er teveel emoties mee gemoeid zijn, doe dat dan in de week volgend op het conflict als de gemoederen bedaard zijn.

Heb je moeite met bepaalde mensen binnen je jachtrevier, laat het aan de WBE weten. Mijn voorstel is om binnen de WBE een bemiddelaar aan te stellen die specifiek kan helpen bij problemen met bewoners. 

Een ander voorstel om bruggen te bouwen tussen buurtbewoners en jagers is om op het 25-jarig bestaan van onze WBE, een 'event' te organiseren waar we (via de pers) de mensen die binnen de grenzen van onze WBE wonen, uitnodigen. Dat kan voor een glaasje en een babbel zijn maar evengoed kunnen we er een echt feest van maken. Bijvoorbeeld met een wild-bbq. Het zou een unieke gelegenheid zijn om ons als jager voor te stellen. 

Ook de jaarlijkse Hubertusviering in Tiegem moeten we nieuw leven inblazen. We moeten trots zijn op onze tradities en ook de viering biedt een leuke aanzet om een praatje te slaan met mensen die in onze WBE wonen. Communiceren met de mensen is en blijft cruciaal om onze passie te delen.

Met alle subsidiemogelijkheden die het jachtfonds ons biedt, wil ik ook streven naar een nauwere samenwerking met natuurverenigingen. De lokale vrijwilligers van die verenigingen zijn daar de beste ambassadeurs om de jagerij (als die zijn taak ernstig neemt) te verdedigen.

Het illegaal uitzetten van wild moet heel dringend stoppen.

Als ik rond eind september- begin oktober, onderweg ben, zie ik al te vaak fazanten in dichte drommen  op braakliggende stukken land. Het is dan voor iedereen die wat van de natuur kent, snel duidelijk dat er daar wild gelost werd. Helaas zie ik dat al te vaak. Ook binnen de grenzen van onze WBE. Fazanten en/of patrijzen lossen is illegaal en moet stoppen. Er is geen enkele, maar dan ook geen enkele publieke draagkracht en/of begrip meer voor jagers die blijven volharden in de boosheid. Bij de echte weidelijke jager gaat het altijd om de kwaliteit van een jachtdag, nooit om de kwantiteit. Wil je veel stukken schieten? Rij dan een half uur en ga naar Frankrijk waar je op een 100% legale manier een hoop stukken kan strekken.An.

 

Wat kan je doen om een goeie, natuurlijk wildstand te krijgen?

  1. Investeer in biotoop-verbeterende inspanningen in plaats van illegaal wild aan te kopen en te lossen. Werk aan de aanleg van degelijke fauna-akkers. Plant houtkanten, graaf poelen en leg keverbanken aan en doe daarnaast meer aan predatiecontrole. (tip: kauwen zijn heerlijk als wildhapje!) Dat alles leidt automatisch tot een serieuze verhoging van de wildstand. Er zijn ook effectief een reeks mogelijkheden om het jachtfonds aan te spreken dus moeten we daar vol voor gaan. Ook hier zie ik een taak weggelegd voor een lid van de Raad van Bestuur van onze WBE. Jagen is tegenwoordig veel meer dan enkele keren per jaar een gewapende wandeling in je revier organiseren. Heb je er zelf de tijd niet voor of gaat het fysiek niet meer zoals voorheen, probeer dan eens een beroep te doen op een jonge jager. Ook binnen onze WBE-grenzen zijn er jaarlijks verschillende mensen die het jachtexamen tot een goed einde brengen en niet onmiddellijk weten waar ze terecht kunnen. Het zijn echt niet allemaal 'inbrekers' die jouw jachtveld willen inpalmen.

  2. Verlaag indien nodig de jachtdruk per hectare. De ideale jachtdruk is 1 jager per 15ha/jaar. Een simpele rekensom: neem het aantal jachtdagen en vermenigvuldig dat met het aantal aanwezige jagers tijdens die jachtdagen. Daarna neem je het aantal bejaagbare hectare en deel je dat door de uitkomst van de vorige berekening. Een vb: Een jachtveld is 250ha groot en je jaagt daar 3 keer op met 6 jagers. 250ha : 18 = 13,9ha/jager.

  3. Durf jachtdagen uit te stellen of te annuleren als dat nodig is. Een jachtdag uitstellen of af gelasten omwille van een te lage wildstand of zware weersomstandigheden zijn toch geen schande? Elke weidelijke genodigde zal daar begrip voor hebben. Hou vooral rekening met de noden van het wild, niet met die van genodigden.

Uitkleuren van dorpskernen, woonwijken, industriezones en niet bejaagbare gronden.

 

Net zoals bij nagenoeg alle Vlaamse WBE's, zijn er ook in onze WBE nog hele dorpskernen, woonwijken en industriezones die ingekleurd staan in ons jachtplan. Wij zijn uiteraard zelf met onze jachtgroep heel grondig tewerk gegaan. Van 585ha naar 455ha gaan is dus 130ha uitkleuren. In de loop der jaren werden woonwijken en industriezones gebouwd en die werden ook allemaal uitgekleurd. Als we kijken naar ons WBE-plan, dan zal niemand die uitkleurt, in de problemen komen door onvoldoende ha over te houden. De jachtvelden van minder dan 100ha hebben geen dorpskernen in het jachtveld dus daar zal geen impact op zijn. Dat er nog steeds zoveel onbejaagbare gronden ingekleurd staan, is in de meeste gevallen uiteraard geen moedwillig verzuim maar eerder gemakzucht. Nu de jachtplannen al enkele jaren digitaal kunnen geraadpleegd worden, begint het toch stilaan tijd te worden om hier echt werk van te maken. Er zijn al jachtgroepen die beginnen met uitkleuren, maar er is nog heel wat werk aan de winkel. In plaats van te wachten tot men ons wijst op de 'fouten', kunnen we beter zelf in actie schieten. Ook dat is iets waar we als WBE mee naar buiten kunnen komen. Tonen dat we het echt wel goed willen doen en en excessen van in het verleden achter ons laten.

Bij deze kennen jullie mijn persoonlijke visie en missie op de toekomst van de WBE. Met een positieve blik en een goeie verstandhouding onder de jachtgroepen moeten we opnieuw het enthousiasme kunnen oproepen waar het team van de huidig voorzitter voor stond.

Samen sterk de toekomst tegemoet. 

Hebben jullie vragen of opmerkingen, aarzel zeker niet om mij te contacteren (0496 407 808 of kristof@jachtsite.be)

Omdat ik niet de ambitie heb om ondervoorzitter-voorzitter te worden voor het naamkaartje, wil ik er ook zeker van zijn dat de meerderheid van de leden achter mijn ideeën en kandidatuur staat. Dat is ook de voornaamste reden dat ik mijn visie en missie op voorhand met jullie deel. Ook wil ik een warme oproep doen om allemaal aanwezig te zijn bij de volgende vergadering en jullie stem uit te brengen. Ik wil mijn uiterste best doen maar alleen als een meerderheid dezelfde kant uit kijkt. Uiteraard hoop ik op jullie steun en kunnen we er samen voor nog eens 25 jaar tegenaan gaan!

Met weidelijke groet, 

Kristof Vandewoestijne.

bottom of page