top of page

Het Jachtfonds

everzwijn-uitgesneden.png

Het jachtfond: doe er iets mee!

 

De inkomsten die de Vlaamse overheid int van onze Vlaamse jachtverloven, worden sinds dit jaar in een fonds gestopt met de toepasselijke naam 'Jachtfonds'. Uit die pot van €2.000.000 gaat jaarlijks €495.000 naar ANB. HVV krijgt €300.000 per jaar voor zijn dagelijkse werking.De rest van het bedrag wordt besteed aan projecten rond duurzaam faunabeheer van de jachtwildsoorten en hun leefgebieden. Een Centraal Comité, met 5 vertegenwoordigers uit de jachtsector en 6 van de overheid, zullen beoordelen..

Biocrea en Jachtsite willen ervoor zorgen dat die beschikbare middelen (die wij als jager dus zelf betalen) zo effectief en nuttig mogelijk worden ingezet in de biotopen waar de jagerij ijvert voor duurzaam en breed beheer van biodiversiteit. Dit moet de negatieve perceptie tegenover de jacht een halt toeroepen en mogelijks zelfs omkeren. De moderne jager is geen schieter maar iemand die echt begaan is met de natuur. Dat moeten we kunnen tonen aan de maatschappij want zo ziet men dat wij wel degelijk een nuttige rol vervullen. We willen met dit interview met Nico Deryckere van Biocrea, dieper ingaan op de mogelijkheden om het jachtfonds en de projectsubsidies zelf aan te wenden.

Nico, wat kunnen we als jager doen?

Allereerst wil ik duidelijk stellen dat enkel bossen of gronden in aanmerking komen die ‘ingekleurd’ zijn als jachtgebied en het moet gaan om ingrepen buiten het reguliere bosbeheersplan. Ook is het niet mogelijk om bvb. iets te doen waarvoor je op een andere manier subsidie-ondersteuning kan genieten. Het is echt de bedoeling ‘out of the box’ te gaan denken door middel van innovatieve en creatieve ingrepen met hoge impact op de biodiversiteit en specifiek het wild. 

Heb je een bos in je jachtveld (groot of klein) waar er bv. geen of weinig ondergroei is (denk maar aan populierenbos)?

 

Wel dit kan nu via een projectsubsidie worden aangepakt.

  • Een rijke en doordachte ondergroei kan aangeplant worden met deze maatregel.

  • Een oude dichtgeslibde beek langs of door het bos kan in ere hersteld worden.

  • Een poel waar geen leven meer in zit door gebrek aan licht kan aangepakt worden.

 

Het kan allemaal worden opgenomen binnen deze projecten. Het is erg belangrijk dat de jager leert werken in functie van de brede biodiversiteit en daarvoor zijn deze ingrepen niet enkel in het belang van ‘jachtwild’ zijn maar van de hele biodiversiteit (planten, dieren, amfibieën, insecten, enz.).

Weet dat er nog erg veel mogelijkheden zijn, maar deze hangen natuurlijk af van project tot project, zo denk ik nog aan bv. open plekken in het bos of boswegels die zeer belangrijk kunnen zijn voor de biodiversiteit binnen en rondom de bossen in Vlaanderen (en erbuiten) terwijl deze in de praktijk in de meeste gevallen op vandaag compleet waardeloos zijn, hier kan aan gewerkt worden binnen sommige dossiers.  Zoals je ziet, er kan echt veel binnen het kader van bospercelen.

Moet je als jager ook eigenaar van een bos zijn om iets te kunnen ondernemen?

Gelukkig niet! Een projectsubsidie haal je binnen met een goed project! Alles wat je als jachtrechthouder nodig hebt is een schriftelijke toestemming van de landeigenaar dat de voorgestelde ingrepen mogen worden uitgevoerd op de gronden en we kunnen een dossier openen. Eén klein, maar logisch puntje, is dat de ingrepen op zijn minst 10 jaar aangehouden moeten blijven. Ik denk nu wel niet dat het de bedoeling is

om te aanplanting na 5 jaar te verwijderen?

Gaat het dan enkel en alleen over bos?

 

Op dit moment wel, maar er is meer. In functie van de everzwijnen- problematiek gaat men 50.000€ aan subsidies toekennen aan de aanleg van zogenaamde ‘everbuffers’. Kort omschreven zijn dit stroken die moeten gelegen zijn tegen een bos en (meestal) maispercelen. Deze lagere vegetatiestroken zijn belangrijk voor jagers om de everzwijnen beter te kunnen bestrijden omdat deze tijdens het wisselen goed kunnen worden aangesproken en zodoende ook gestrekt kunnen worden op een weidelijke en diervriendelijke manier.

Op die manier zal bekeken worden welke impact dit heeft op de schade aan landbouwgewassen. Biocrea heeft specifiek voor deze stroken een mengsel gemaakt dat niet enkel bestaat uit gras en klaver maar ook uit kruiden (maar liefst 19 soorten en 3 jarig) ; dit omdat we streven naar een brede werking op de biodiversiteit. Deze stroken kunnen een veel groter nut hebben dan enkel zwartwild reguleren, denk maar aan de insecten en het kleinwild enz. Dus ook hiervoor kan je bij ons terecht.

En wat zijn de kosten als jager?

Het kost je als jager €0,00. Je mag de pachtkost die je betaald aan de landbouwer voor die strook doorrekenen in het dossier en ook de zaden en de inzaai. Dus heb je als jager echt geen enkel excuus meer om je weg te stoppen en niets te doen. Jullie krijgen nu de kans om te handelen. Ik zou de jagerij dus aansporen om dit echt wel te doen!

Belangrijk is te voldoen aan enkele punten:

  1. De grond moet binnen de streek liggen waar everzwijnen met regelmaat voor problemen zorgen (uiteraard in Vlaanderen). Je kan een lijst met postcodes van de betrokken gemeentes bij ons opvragen.

  2. De stroken moeten bovendien tussen 9 en 18m breed zijn en over de gehele lengte van het perceel lopen (dus tussen bos en bvb. maisveld liggen).

  3. Bos kleiner dan

  4. 2500m² komt niet in aanmerking en ook het landbouwperceel moet groter zijn dan 2500m².

  5. De akker moet ingezaaid worden in maart 2020 en ten minste moet blijven liggen tot december 2020. Biocrea maakte het mengsel meerjarig zodat bij een 2 jarige inzaai van mais, de strook gewoon kan blijven liggen.

Dus de jager die wil samenwerken met de landbouwer: handel nu

, hier is uw kans’! Ik zou iedereen wel de raad willen geven de pachtkost voor de te zaaien strook zo laag mogelijk te houden, op die manier kunnen meer buffers worden aangelegd in Vlaanderen en bovendien zullen dossiers met een te hoge prijs/m² uit de boot vallen, wat niet meer dan logisch is. Misbruik moet immers vermeden worden.

Toch opnieuw een mooie en correcte besteding van middelen uit ons jachtfonds, niet?  

Hoe pakken we dit praktisch aan Nico? 

 

Biocrea werkt al een hele tijd in functie van de jagerij dus je kan als jager gewoon contact met ons opnemen, dan werken wij een grondig en doeltreffend dossier voor je uit met de nodige achterliggende informatie en motivatie om zodoende de slaagkans voor de projectsubsidie te vergroten. Garantie op het behalen van de subsidie kunnen we helaas niet geven.

Het bedrag uit de subsidiepot dat ANB hieraan wil besteden bedraagt €150.000 en wordt verdeeld in projecten van €5.000 – €10.000 en €15.000. Dus zal niet elk project uitgepikt worden. Belangrijk is een sterk project ontwikkelen met een zo groot mogelijke impact op de biodiversiteit in en rondom het bos en daar zet Biocrea zich voor in.

De kost die wij rekenen om een degelijk dossier op te bouwen, ligt tussen de €100 en €200. Deze dekt deels de kost voor verplaatsingen en opmaken van uw dossier. Dit wordt ook voorzien in je dossier. Halen we de subsidie binnen, dan krijg je dat bedrag volledig terug. De bedoeling is dat je zo biotoop-verbeterende ingrepen kan doen zonder dat je moet opdraaien voor de kosten.

Kort samenvatten: je neemt contact met ons op, we maken een afspraak voor een gezamenlijk biotoopbezoek en ter plekke overleggen we de mogelijkheden. Hierbij focussen we op een gerichte aanpak, dat wil zeggen: enkel ingrepen die zeer doeltreffend zijn en een grote en brede werking hebben op de biodiversiteit. Hierna stellen wij voor jou het hele dossier samen en leveren we dit in voor de inkoopveiling. Wel wil ik er nog op drukken dat het snel moet gaan!. De deadline voor indiening is 15 januari 2020. Rekening houdende met het feit dat wij jouw dossier goed en grondig willen benaderen vragen we u te handelen vóór eind 2019.

Een ‘inkoopveiling’, wat is dat juist?

 

Een inkoopveiling is een relatief nieuw mechanisme dat de overheid wil uittesten, nu specifiek bij dit type projecten. Zeer kort uitgelegd vraagt de overheid de private sector (hier dus de jagerij) om iets voor hen te doen in functie van wat zij voor ogen heeft. In dit geval is het ‘opbouw en ondersteuning van bosbiotoop’, volledig in functie van ‘jachtwild’ en biodiversiteit. De kosten voor de werken die zullen worden uitgevoerd mogen doorgerekend worden aan de overheid. Uit alle voorgelegde dossiers beslist een jury welke projecten het meeste impact hebben en deze worden dan ingekocht en ontvangen een subsidie.

En krijgt de jager dan gewoon de centen?

Eigenlijk wel. Het is dus heel simpel: na het verkrijgen van de subsidie hebt u een tijdspanne die loopt van mei 2020 tot april 2021 om de voorziene ingrepen uit te voeren. Het volstaat in de meeste gevallen om foto’s te nemen en deze in te dienen als bewijs van de geleverde werken of in sommige gevallen een bezoekje van een ambtenaar van ANB ter controle en that's it! Niet onlogisch of onredelijk gezien de toch wel serieuze bedragen die worden uitgereikt.

Samenstelling van het Centraal Comité van het Jachtfonds

vermeld in artikel 59/4 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, voor de periode 2019 tot en met 2022

Bij besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 5 april 2019 wordt het volgende bepaald:


Artikel 1. De volgende personen maken deel uit van de Centraal Comité van het Jachtfonds, vermeld in artikel 59/4 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014:

Marleen Evenepoel personeelslid van het Agentschap voor Natuur en Bos, voorzitter;
Vincent Kint personeelslid van het Agentschap voor Natuur en Bos, plaatsvervangend voorzitter;
Hildegarde Quintens personeelslid van het Agentschap voor Natuur en Bos;
Francis Flusu personeelslid van het departement Landbouw en Visserij;
Elizabeth Mertens personeelslid van het beleidsdomein Financiën en Begroting;
Jim Casaer personeelslid van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;
Geert Van den Bosch vertegenwoordiger van de jachtsector;
Kathleen Vanhuyse vertegenwoordiger van de jachtsector;
Jurgen Tack vertegenwoordiger van de jachtsector;
Ludo Fastré vertegenwoordiger van de jachtsector;
Geert Peeters vertegenwoordiger van de jachtsector.

Art. 2.De volgende personen worden aangewezen als plaatsvervangende leden voor de leden, vermeld in artikel 1:

Shelly Clerckx personeelslid van het Agentschap voor Natuur en Bos;
Bert Verbist personeelslid van het Agentschap voor Natuur en Bos;
Patrick Engels personeelslid van het Agentschap voor Natuur en Bos;
Marleen Delanoy personeelslid van het departement Landbouw en Visserij;
Daan Rowies personeelslid van het beleidsdomein Financiën en Begroting;
Yasmine Verzelen personeelslid van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;
Dieter De Mets vertegenwoordiger van de jachtsector;
Nicole Pijpops vertegenwoordiger van de jachtsector;
Bernard Haspeslagh vertegenwoordiger van de jachtsector;
Thierry Walbrecht vertegenwoordiger van de jachtsector;
Jan Deckers vertegenwoordiger van de jachtsector.

Art. 3. Het mandaat van de personen die in dit besluit worden aangewezen, geldt overeenkomstig artikel 59/4, § 2, derde lid van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 voor vier jaar vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit. Dat mandaat kan hernieuwd worden.


Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2019

 

INFORMATIE

bottom of page