• wordpress-wit
 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Google+ - White Circle
 • Pinterest - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Fireflies-wit
bowhunt.png
Biocrea logo-02b.png
logo-wit.png

© Copyright 2018 all rights reserved by Jachtsite. 

 • wat-icon
 • zon-icon
 • maan-icon
 • opening-icon
 • info-icon

JACHT IN TIJDEN VAN CORONA

24/03/2020

 

De gevolgen van het coronavirus die een directe impact hebben op ons jagers werden afgelopen week redelijk duidelijk. Op zondag 23 maart besliste onze Vlaamse minister om bovenop de maatregelen genomen door de Federale Regering ook een jacht- en bestrijdingsverbod uit te spreken. Dit verbod werd op vandaag (24/03) bekrachtigd door een besluit van de toezichthoudend ambtenaar van het ANB.

Onbegrijpelijk dat dergelijke maatregelen zonder enig overleg met de sector genomen worden. In ALLE ons omringende landen mag om begrijpelijke redenen verder gejaagd worden. ZELFS in Wallonië is jacht gewoon toegelaten. Nergens een verbod behalve in Vlaanderen. Duidelijk dat onze vegetarische minister Demir en haar donkergroene kabinetsmedewerker er een aparte agenda op na houden. Zijbeseffen gewoon niet dat JAGERS EEN BELANGRIJKE MAATSCHAPPELIJKE ROL HEBBEN!

Dit jachtverbod zorgt ervoor dat heel wat zaken in de war worden gestuurd. Hieronder zie je de focus op het zwart- en reewildbeheer en formuleert HVV de antwoorden op de meest voorkomende vragen die momenteel circuleren.

 

EVERZWIJNENBEHEER

Uit een analyse van de data beschikbaar op INBO kunnen we afleiden dat in de periode maart-mei tot 20% van het jaarlijkse afschot gerealiseerd wordt in Vlaanderen. Voorlopig gelden de federale coronamaatregelen tot 5 april, doch heel wat signalen wijzen erop dat de crisis op dat moment nog niet zal overwonnen zijn. Een jachtverbod zal meer dan waarschijnlijk ook voor langere periode gelden. HVV gaat er dan ook vanuit dat de 20% van het afschot niet zal gerealiseerd worden. Op termijn zou dit een impact kunnen hebben op o.a.

 1. De toename van de populatie, gezien de druk door afschot  op de reproductie wegvalt.

 2. Schade aan landbouw, verkeer en eigendommen op langere termijn.

Afschot van everzwijn uitgevoerd voor 31 maart moet wettelijk gemeld

worden voor 30 april. Zal deze datum door het ANB strikt worden toegepast?

De wetgeving schrijft inderdaad voor dat een afschotmelding steeds dient te gebeuren voor het einde van de maand volgend op het sluiten van het kwartaal waarin het afschot werd gedaan. Everzwijnen die gestrekt worden t.e.m. 31 maart moeten wettelijk inderdaad ten laatste op 30 april 2020 gemeld worden. Deze melding is mogelijk met behulp van een papieren formulier, doch bij voorkeur gebeurt dit via het E-loket

 

In heel wat WBE’s zijn ‘grofwildcommissies’ geïnstalleerd om het beheer van everzwijn centraal op te volgen. Daarbij worden afschotmeldingen, maar ook de onderkaken centraal verzameld. Voor meldingen die deze commissie digitaal kan ontvangen is er geen enkel probleem. Deze kunnen tijdig gemeld worden aan het ANB. Voor meldingen die door jagers op papier worden gemeld aan de commissie, kan er wel een probleem ontstaan. NA bevraging van het ANB, werd ons bevestigd dat de datum van 30 april met enige souplesse zal worden bekeken. Daarbij wordt wel opgeroepen om binnen de WBE een plan uit te werken om de afschotmeldingen zo snel mogelijk te ontvangen en door te sturen aan het ANB.  HVV voegt daaraan toe dat het verzamelen van deze informatie van cruciaal belang is om een opvolging te hebben in het everzwijnbeheer.

Onderkaken van everzwijnen geschoten voor 1 april dienen wettelijk bewaard te worden tot 31 mei. Zal de crisis ervoor zorgen dat we deze langer tijd moeten bewaren?

Vanuit het ANB wordt de nodige souplesse aan de dag gelegd wanneer het gaat over het inzamelen van wettelijk verplichtte afschotmeldingen. HVV vraagt aan de WBE’s deze zelfde souplesse aan de dag te leggen. Denk binnen de WBE een plan uit om de onderkaken centraal te verzamelen. Hou daarbij rekening met de opgelegde coronamaatregelen.  Hou deze ingezamelde onderkaken minstens tot twee maanden na het opheffen van de coronamaatregelen bij. Indien uw WBE geen centrale inzameling organiseerde in het verleden  vraagt u aan de jagers deze onderkaken zelf bij te houden tot minimaal twee maanden na de opheffing van de coronamaatregelen.

REEWILDBEHEER

Uit een analyse van de data beschikbaar op INBO kunnen we afleiden dat in de tweede helft van maart tot 35% van het jaarlijkse afschot van de kitsen en 30% van het jaarlijkse afschot van de geiten wordt gerealiseerd. Een gevolg van:

-          De periode waarin reewild traditioneel meer actief wordt en dus meer zichtbaar wordt

-          Jagers observeren en nemen tegen het einde van het jachtseizoen de beslissing  over welke stuk gesterkt wordt.

-          De dagen worden langer, waardoor het in maart reeds mogelijk wordt om voor en na de dagtaak aan te  gaan zitten.

 

Door het jachtverbod verliezen we een deel van het jachtseizoen reegeit en reekits. Zal dit een impact hebben op de toekenning van de labels binnen ons driejarenafschotplan?

 

2020 is het laatste jaar in een reeks van drie. Vanaf 2021 worden de toe te kennen labels opnieuw berekend aan de hand van het afschot gerealiseerd in 2018, 2019 en 2020. Daar het afschot van geit en kits niet volledig kon worden uitgevoerd zullen bij nagenoeg alle WBE’s de realisaties voor 2020 veelal lager zijn dan de voorgaande jaren. ANB bevestigde ons dat de toekenning van de labels voor 2021, 2022 en 2023 sowieso worden besproken in de wildbeheercommissie. Deze zal rekening houden met dit probleem. Het niet kunnen realiseren van het volledige afschotplan zoals dit andere jaren werd uitgevoerd, mag geen probleem geven in de toekenning voor de komende drie jaar.

Onderkaken van reegeit en reekits worden jaarlijks opgevraagd door INBO/ANB. Momenteel is het onmogelijk om deze kaken in te zamelen. Wanneer zal INBO/ANB deze ophaling organiseren?

 

De wetgeving schrijft voor dat de linkeronderkaak van grofwild, en dus ook reewild, dat gestrekt wordt in het eerste kwartaal van het jaar (t.e.m. 31/03/2020) dient bewaard te worden gedurende 2 maanden. Dit dus tot 31 mei. Echter door de coronacrisis is de kans reëel dat het opvragen van de onderkaken door het INBO/ANB niet mogelijk zal zijn voor deze datum. Gezien het belang van de informatie die men uit deze onderkaken kan halen, vraagt HVV om de onderkaken tot twee maanden na het opheffen van de coronamaatregelen bij te houden.

Specifieke (nieuwe)data van ophalingen zijn nog niet gekend. Deze zal u ten gepaste tijden ontvangen.

 

Afschot van reegeit en reekits uitgevoerd voor 31 maart moet wettelijk gemeld worden voor 30 april. Zal deze datum door het ANB strikt worden toegepast?

De wetgeving schrijft inderdaad voor dat een afschotmelding steeds dient te gebeuren voor het einde van de maand volgend op het sluiten van het kwartaal waarin het afschot werd gedaan. Reewild dat gestrekt wordt t.e.m. 31 maart moet wettelijk inderdaad ten laatste op 30 april 2020 gemeld worden. Deze melding is mogelijk met behulp van een papieren formulier, doch bij voorkeur gebeurt dit via het E-loket.

In heel wat WBE’s zijn ‘grofwildcommissies’ geïnstalleerd om het beheer van reewild centraal op te volgen. Daarbij worden afschotmeldingen, maar ook de onderkaken centraal verzameld. Voor meldingen die deze commissie digitaal kan ontvangen is er geen enkel probleem. Deze kunnen tijdig gemeld worden aan het ANB. Voor meldingen die door jagers op papier worden gemeld aan de commissie, kan er wel een probleem ontstaan. NA bevraging van het ANB, werd ons bevestigd dat de datum van 30 april met enige souplesse zal worden bekeken. Daarbij wordt wel opgeroepen om binnen de WBE een plan uit te werken om de afschotmeldingen zo snel mogelijk te ontvangen en door te sturen aan het ANB.

HVV voegt graag toe dat het verzamelen van de afschotmeldingen reegeit en reekits nodig zullen zijn bij de berekeningen van het driejarenafschotplan dat start in 2021. De voorbereidende analyses op deze berekeningen gebeuren reeds voor de zomer. Daarom roept HVV op om er als WBE alles aan te doen om ALLE meldingen zo snel mogelijk aan te melden bij het ANB.

 

In het reewildbeheer streven we steeds naar een afschot met een verhouding van 1Bok – 1Geit – 2Kits. Het jachtverbod zal hierop een impact hebben. Zal het mogelijk zijn om dit jaar kitslabels over te hevelen naar de bokperiode?

Deze vraag kreeg HVV van verschillende mensen binnen. De uitvoer ervan zou inderdaad een deel van het probleem kunnen oplossen. Daarom werd dit voorgelegd aan het ANB. Zij bevestigen, noch ontkennen de mogelijkheid van deze maatregel. Weldra zal de Wildbeheercommissie worden samengeroepen om o.a. de gevolgen van de coronacrisis op het wildbeheer te evalueren. De vraag om kitsen te strekken in de bokperiode zal ook hier aan bod komen. Zodra dit beslist wordt zal HVV de jager hier onmiddellijk over inlichten.

bron : Hubertus Vereniging Vlaanderen